Referat – Generalforsamling Stensballe IK – Fodboldafdelingen Stensballe d.30.11.20

 

1) Valg af dirigent og referent
Dirigent: Flemming Hansen
Referent: Christina Fuglsang Madsen
– Indkaldelse er sket rettidigt (d.16.11.20)

2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Beretning læst op af formand Søren Knigge.
– Ingen tilføjelser eller spørgsmål til beretningen.
– Beretning godkendt.

3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne årRegnskab gennemgået af Verner Sørensen.
– Der stilles spørgsmål ved, om det er lettere at få opkrævet kontingent, efter det er
digitaliseret. Bestyrelsen fortæller, at Tine Agnes følger kontingentindbetalingerne
meget tæt, og derfor er det ganske få, der endnu ikke har betalt.
– Ingen andre tilføjelser eller spørgsmål til regnskabet.
– Regnskab godkendt.

4) Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
– Uændret kontingent vedtaget.

5) Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

6) Valg af formand (Søren Knigge genopstiller)
– Søren Knigge er genvalgt.

7) Valg af ungdomsformand (Verner Sørensen genopstiller)
Flemming Hansen gør opmærksom på, at Verner Sørensen skal vælges under øvrige
bestyrelsesmedlemmer.

8) Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer (Verner Sørensen og Kristoffer Dilbjerg genopstiller)
– Verner Sørensen og Kristoffer Dilbjerg er genvalgt.

9) Valg af to suppleanter til bestyrelsen (Kenn Frederiksen og Gert Bentsen genopstiller)
– Der er genvalg af Kenn Frederiksen og Gert Bentsen.

10) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår genvalg af Roesgaard & Partners.
– Roesgaard & Partners er genvalgt.

11) Eventuelt
Forslag om, at trinlederne sender en mail rundt med orientering om generalforsamling.